УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДО

КЛИЕНТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР „КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА СКОРПИОН ИНС“ ООД

Уважаеми клиенти,

На основание чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679, Ви уведомяваме, че от фирмата - собственик и администратор на ползваната от брокера информационна система за създаване, съхранение и администриране на застрахователни полици и свързаните с тях бази данни, сме уведомени за извършена в последните дни на м. Декември 2020 г. хакерска атака. Предполагаемо естество на нарушението е неразрешено изтегляне и копиране на справки за текущи застрахователни полици, съдържащи лични данни за застраховани лица ( три имена, ЕГН, адрес, телефон и данни за застраховано имущество). До този момент нямаме информация да е налице неразрешено разпространение или загуба на такива данни. Разполагаме с информация, че нарушението е засегнало и много други фирми в застрахователния бизнес, работещи с тази информационна система.

За нарушението на сигурността са уведомени КЗЛД и засегнатите застрахователни компании. В сътрудничество с администратора на информационната система са предприети незабавно всички възможни технически и организационни мерки за справяне с възникналата ситуация и за ограничаване на последствията (напр. допълнителни средства за автентикация на потребителите, допълнителни криптографски средства за повишаване сигурността на обработваните данни, проверки и контроли на права за достъп и потребителски пароли, и т.н.).

Към момента не могат да бъдат посочени конкретните лица или лични данни, които са засегнати от атаката. Текат проверки относно информационната сигурност и функционирането на информационната система, като ще оповестяваме допълнително постъпила нова информация от значение за евентуалните рискове и последици от нарушението на поверителността.

За повече информация всички клиенти могат да се свържат с администора на ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР „КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА СКОРПИОН ИНС“ ООД на имейл: scorpion_ins@abv.bg

Имаме готовност при постъпили писмени запитвания на имейла за контакт да предоставяме съдействие или допълнителна информация, с която разполагаме, в срок до 5 работни дни или друг разумен срок, в зависимост от характера на запитването.